Hukuk düzenine uyum konusunda azami özeni göstermeyi geçmişinden bugüne benimsemiş olan ofisgo.net, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuata uyum açısından da gerekli her türlü faaliyetin yürütülmesine ilişkin sistemleri kurmaktadır.

ofisgo.net Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ("ofisgo.net KVK Politikası") ile ofisgo.net tarafından kişisel verilerin korunmasında ve işlenmesinde benimsenen ilkeler düzenlenmektedir.

ofisgo.net’ın, kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, ofisgo.net KVK Politikası ile ofisgo.net tarafından yürütülen faaliyetlerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVK Kanunu") yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmekte ve bu kapsamda ofisgo.net’ın yerine getirmesi gerekenler ortaya konulmaktadır. ofisgo.net tarafından ofisgo.net KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile ofisgo.net’ın benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır.

ofisgo.net, şirket bünyesinde kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığın oluşması için gerekli sistemi oluşturmalı ve iç işleyişlerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi mevzuatına uyumunu temin etmek için gereken düzeni kurmalıdır.

ofisgo.net KVK Politikası, şirket tarafından KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır. ofisgo.net KVK Politikası ile, şirket tarafından önem verilen, KVK Kanunu'na uyum sürecinin benimsenmesi ve özenle yürütülmesinin temini hedeflenmektedir.

Avanas, işledikleri kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini sağlamalı, bu çerçevede alınması gereken idari ve teknik tedbirleri almalı, gerekli süreçleri yürütmelidirler. Şirket bu kapsamda, kişisel veri sahiplerinin kişisel verilerinin hatalı olması durumunda bunları düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeye yönelik mekanizmalar kurmalıdır.

ofisgo.net, kişisel verileri, veri işleme şartları ile bağlantılı ve bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için gerektiği kadar işlemelidirler. Bu kapsamda, kişisel veri işleme amacının, kişisel veri işleme faaliyetine başlanmadan önce belirlenmesini gerektirmektedir. Diğer bir deyişle, kişisel verilerin yalnızca ileride kullanılabileceği varsayımı ile işlenmemesi (kişisel verilerin muhafaza edilmesi de veri işleme faaliyetidir) gerekmektedir. Bu çerçevede, ofisgo.net, veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini göz önünde bulundurmalıdırlar.

Bu kapsamda ofisgo.net web sitesi ve telefonla müşterilerine ait verileri sizden aldığı izinlere bağlı olarak saklamak ve korumakla yükümlüdür. ofisgo.net verilerinizi kanuni zorunluluklar haricinde izniniz olmadan 3. şahıs ve firmalarla paylaşmayacaktır.